Chique en betaalbaar
Gratis ingepakt als een cadeautje
Gratis verzending vanaf € 75,--
Op afspraak afhalen in Kudelstaart mogelijk
[esi freshdev-headercart cache="private" ttl="0"]
algemene voorwaarden Anita'sChoice

Algemene Voorwaarden

Hieronder vindt je onze Algemene Voorwaarden. Deze zijn steeds van toepassing als je gebruik maakt van of een bestelling plaatst via onze Website en bevatten belangrijke informatie voor jou als koper. Lees de Algemene Voorwaarden daarom goed door. Wij raden je verder aan deze voorwaarden op te slaan of af te drukken, zodat je ze op een later moment nog eens kunt teruglezen.

1 Definities

1. Bedenktijd: de termijn waarbinnen de consument gebruik kan maken
van zijn herroepingsrecht;
2. Consument: de natuurlijke persoon die niet handelt in de uitoefening
van beroep of bedrijf en een overeenkomst op afstand aangaat met de
ondernemer;
3. Dag: kalenderdag;
4. Duurtransactie: een overeenkomst op afstand met betrekking tot een
reeks van producten en/of diensten, waarvan de leverings- en/of
afnameverplichting in de tijd is gespreid;
5. Duurzame gegevensdrager: elk middel dat de consument of
ondernemer in staat stelt om informatie die aan hem persoonlijk is
gericht, op te slaan op een manier die toekomstige raadpleging en
ongewijzigde reproductie van de opgeslagen informatie mogelijk maakt.
6. Herroepingsrecht: de mogelijkheid voor de consument om binnen de
bedenktijd af te zien van de overeenkomst op afstand;
7. Ondernemer: de natuurlijke of rechtspersoon die producten en/of
diensten op afstand aan consumenten aanbiedt;
8. Overeenkomst op afstand: een overeenkomst waarbij in het kader van
een door de ondernemer georganiseerd systeem voor verkoop op afstand
van producten en/of diensten, tot en met het sluiten van de overeenkomst
uitsluitend gebruik gemaakt wordt van één of meer technieken voor
communicatie op afstand;
9. Techniek voor communicatie op afstand: middel dat kan worden
gebruikt voor het sluiten van een overeenkomst, zonder dat consument
en ondernemer gelijktijdig in dezelfde ruimte zijn samengekomen.

2 Identiteit van de ondernemer

Anita’sChoice
Anita Vlaming Bruinsma
Edisonstraat 1
1433 KE Kudelstaart
Telefoonnummer: 06-31795302 telefonisch bereikbaar werkdagen van 9.00 –
17.00 uur.
E-mailadres: info@anitaschoice.nl
KvK-nummer: 62943537
BTW-identificatienummer: NL002166532B31
IBAN: NL41 KNAB 0259 4823 15
BIC: KNABNL2H

3 Toepasselijkheid

1. Deze algemene voorwaarden zijn van toepassing op elk aanbod van de
ondernemer en op elke tot stand gekomen overeenkomst op afstand
tussen ondernemer en consument.
2. Voordat de overeenkomst op afstand wordt gesloten, wordt de tekst van
deze algemene voorwaarden aan de consument beschikbaar gesteld.
Indien dit redelijkerwijs niet mogelijk is, zal voordat de overeenkomst op
afstand wordt gesloten, worden aangegeven dat de algemene
voorwaarden bij de ondernemer zijn in te zien en zij op verzoek van de
consument zo spoedig mogelijk kosteloos worden toegezonden.
3. Indien de overeenkomst op afstand elektronisch wordt gesloten, kan in
afwijking van het vorige lid en voordat de overeenkomst op afstand wordt
gesloten, de tekst van deze algemene voorwaarden langs elektronische
weg aan de consument ter beschikking worden gesteld op zodanige wijze
dat deze door de consument op een eenvoudige manier kan worden
opgeslagen op een duurzame gegevensdrager. Indien dit redelijkerwijs
niet mogelijk is, zal voordat de overeenkomst op afstand wordt gesloten,
worden aangegeven waar van de algemene voorwaarden langs
elektronische weg kan worden kennisgenomen en dat zij op verzoek van
de consument langs elektronische weg of op andere wijze kosteloos
zullen worden toegezonden.
4. Voor het geval dat naast deze algemene voorwaarden tevens specifieke
product- of dienstenvoorwaarden van toepassing zijn, is het tweede en
derde lid van overeenkomstige toepassing en kan de consument zich in
geval van tegenstrijdige algemene voorwaarden steeds beroepen op de
toepasselijke bepaling die voor hem het meest gunstig is.

4 Het aanbod

1. Indien een aanbod een beperkte geldigheidsduur heeft of onder
voorwaarden geschiedt, wordt dit nadrukkelijk in het aanbod vermeld.
2. Het aanbod bevat een volledige en nauwkeurige omschrijving van de
aangeboden producten en/of diensten. De beschrijving is voldoende
gedetailleerd om een goede beoordeling van het aanbod door de
consument mogelijk te maken. Als de ondernemer gebruik maakt van
afbeeldingen zijn deze een waarheidsgetrouwe weergave van de
aangeboden producten en/of diensten. Kennelijke vergissingen of
kennelijke fouten in het aanbod binden de ondernemer niet.
3. Elk aanbod bevat zodanige informatie, dat voor de consument duidelijk is
wat de rechten en verplichtingen zijn, die aan de aanvaarding van het
aanbod zijn verbonden. Dit betreft in het bijzonder:
o de prijs inclusief belastingen;
o de eventuele kosten van aflevering;
o de wijze waarop de overeenkomst tot stand zal komen en welke
handelingen daarvoor nodig zijn;
o het al dan niet van toepassing zijn van het herroepingsrecht;
o de wijze van betaling, aflevering en uitvoering van de overeenkomst;
o de termijn voor aanvaarding van het aanbod, dan wel de termijn
waarbinnen de ondernemer de prijs garandeert;
o of de overeenkomst na de totstandkoming wordt gearchiveerd, en
zo ja op welke wijze deze voor de consument te raadplegen is;
o de manier waarop de consument, voor het sluiten van de
overeenkomst, de door hem in het kader van de overeenkomst
verstrekte gegevens kan controleren en indien gewenst herstellen;
o de eventuele andere talen waarin, naast het Nederlands, de
overeenkomst kan worden gesloten;
o de gedragscodes waaraan de ondernemer zich heeft onderworpen
en de wijze waarop de consument deze gedragscodes langs
elektronische weg kan raadplegen; en
o de minimale duur van de overeenkomst op afstand in geval van een duurtransactie.

5 De overeenkomst

1. De overeenkomst komt, onder voorbehoud van het bepaalde in lid 4, tot
stand op het moment van aanvaarding door de consument van het
aanbod en het voldoen aan de daarbij gestelde voorwaarden.
2. Indien de consument het aanbod langs elektronische weg heeft aanvaard,
bevestigt de ondernemer onverwijld langs elektronische weg de
ontvangst van de aanvaarding van het aanbod. Zolang de ontvangst van
deze aanvaarding niet door de ondernemer is bevestigd, kan de
consument de overeenkomst ontbinden.
3. Indien de overeenkomst elektronisch tot stand komt, treft de ondernemer
passende technische en organisatorische maatregelen ter beveiliging
van de elektronische overdracht van data en zorgt hij voor een veilige
web omgeving. Indien de consument elektronisch kan betalen, zal de
ondernemer daartoe passende veiligheidsmaatregelen in acht nemen.
4. De ondernemer kan zich – binnen wettelijke kaders – op de hoogte stellen
of de consument aan zijn betalingsverplichtingen kan voldoen, alsmede
van al die feiten en factoren die van belang zijn voor een verantwoord
aangaan van de overeenkomst op afstand. Indien de ondernemer op
grond van dit onderzoek goede gronden heeft om de overeenkomst niet
aan te gaan, is hij gerechtigd gemotiveerd een bestelling of aanvraag te
weigeren of aan de uitvoering bijzondere voorwaarden te verbinden.
5. De ondernemer zal bij het product of dienst aan de consument de
volgende informatie, schriftelijk of op zodanige wijze dat deze door de
consument op een toegankelijke manier kan worden opgeslagen op een
duurzame gegevensdrager, meesturen:
a. het bezoekadres van de vestiging van de ondernemer waar de consument met
klachten terecht kan;
b. de voorwaarden waaronder en de wijze waarop de consument van het
herroepingsrecht gebruik kan maken, dan wel een duidelijke melding inzake
het uitgesloten zijn van het herroepingsrecht;
c. de informatie over garanties en bestaande service na aankoop;
d. de in artikel 4 lid 3 van deze voorwaarden opgenomen gegevens, tenzij de
ondernemer deze gegevens al aan de consument heeft verstrekt vóór de
uitvoering van de overeenkomst;
e. de vereisten voor opzegging van de overeenkomst indien de overeenkomst
een duur heeft van meer dan één jaar of van onbepaalde duur is.
1. In geval van een duurtransactie is de bepaling in het vorige lid slechts
van toepassing op de eerste levering.

6 Herroepingsrecht

Bij levering van producten:
1. Bij de aankoop van producten heeft de consument de mogelijkheid de
overeenkomst zonder opgave van redenen te ontbinden gedurende 14
dagen. Deze bedenktermijn gaat in op de dag na ontvangst van het
product door de consument of een vooraf door de consument
aangewezen en aan de ondernemer bekend gemaakte vertegenwoordiger.
2. Tijdens de bedenktijd zal de consument zorgvuldig omgaan met het
product en de verpakking. Hij zal het product slechts in die mate
uitpakken of gebruiken voor zover dat nodig is om te kunnen beoordelen
of hij het product wenst te behouden. Indien hij van zijn
herroepingsrecht gebruik maakt, zal hij het product met alle geleverde
toebehoren en – indien redelijkerwijze mogelijk – in de originele staat en
verpakking aan de ondernemer retourneren, conform de door de
ondernemer verstrekte redelijke en duidelijke instructies.

7 Kosten in geval van herroeping

1. Indien de consument gebruik maakt van zijn herroepingsrecht, komen
ten hoogste de kosten van terugzending voor zijn rekening.
2. Indien de consument een bedrag betaald heeft, zal de ondernemer dit
bedrag zo spoedig mogelijk, doch uiterlijk binnen 14 dagen na de
terugzending of herroeping, terugbetalen. Indien een complete
bestelling terug wordt gestuurd naar de ondernemer, zullen ook de
betaalde verzendkosten door de ondernemer worden terugbetaald aan de
consument.

8 Uitsluiting herroepingsrecht

1. De ondernemer kan het herroepingsrecht van de consument uitsluiten
voor zover voorzien in lid 2 en 3. De uitsluiting van het herroepingsrecht
geldt slechts indien de ondernemer dit duidelijk in het aanbod, althans
tijdig voor het sluiten van de overeenkomst, heeft vermeld.
2. Uitsluiting van het herroepingsrecht is slechts mogelijk voor producten:
. die door de ondernemer tot stand zijn gebracht overeenkomstig specificaties van de consument;
• die duidelijk persoonlijk van aard zijn;
• die door hun aard niet kunnen worden teruggezonden;
• die snel kunnen bederven of verouderen;
• waarvan de prijs gebonden is aan schommelingen op de financiële markt
waarop de ondernemer geen invloed heeft;
Uitsluiting van het herroepingsrecht is slechts mogelijk voor diensten:
• waarvan de levering met uitdrukkelijke instemming van de consument is
begonnen voordat de bedenktijd is verstreken;
• betreffende weddenschappen en loterijen.

9 De prijs

1. Gedurende de in het aanbod vermelde geldigheidsduur worden de
prijzen van de aangeboden producten en/of diensten niet verhoogd,
behoudens prijswijzigingen als gevolg van veranderingen in BTWtarieven.
2. In afwijking van het vorige lid kan de ondernemer producten of diensten
waarvan de prijzen gebonden zijn aan schommelingen op de financiële
markt en waar de ondernemer geen invloed op heeft, met variabele
prijzen aanbieden. Deze gebondenheid aan schommelingen en het feit
dat eventueel vermelde prijzen richtprijzen zijn, worden bij het aanbod
vermeld.
3. Prijsverhogingen binnen 3 maanden na de totstandkoming van de
overeenkomst zijn alleen toegestaan indien zij het gevolg zijn van
wettelijke regelingen of bepalingen.
4. Prijsverhogingen vanaf 3 maanden na de totstandkoming van de
overeenkomst zijn alleen toegestaan indien de ondernemer dit bedongen heeft en:
a. deze het gevolg zijn van wettelijke regelingen of bepalingen; of
b. de consument de bevoegdheid heeft de overeenkomst op te zeggen met
ingang van de dag waarop de prijsverhoging ingaat.
1. De in het aanbod van producten of diensten genoemde prijzen zijn
inclusief BTW.

10 Conformiteit en Garantie

1. De ondernemer staat er voor in dat de producten en/of diensten voldoen
aan de overeenkomst, de in het aanbod vermelde specificaties, aan de
redelijke eisen van deugdelijkheid en/of bruikbaarheid en de op de
datum van de totstandkoming van de overeenkomst bestaande wettelijke
bepalingen en/of overheidsvoorschriften. Indien overeengekomen staat
de ondernemer er tevens voor in dat het product geschikt is voor ander
dan normaal gebruik.
2. Een door de ondernemer, fabrikant of importeur verstrekte garantie doet
niets af aan de wettelijke rechten en vorderingen die de consument op
grond van de overeenkomst tegenover de ondernemer kan doen gelden.

11 Levering en uitvoering

1. De ondernemer zal de grootst mogelijke zorgvuldigheid in acht nemen
bij het in ontvangst nemen en bij de uitvoering van bestellingen van
producten en bij de beoordeling van aanvragen tot verlening van diensten.
2. Als plaats van levering geldt het adres dat de consument aan het bedrijf
kenbaar heeft gemaakt.
3. Met inachtneming van hetgeen hierover in artikel 4 van deze algemene
voorwaarden is vermeld, zal het bedrijf geaccepteerde bestellingen met
bekwame spoed doch uiterlijk binnen 14 dagen uitvoeren tenzij een
langere leveringstermijn is afgesproken. Indien de bezorging vertraging
ondervindt, of indien een bestelling niet dan wel slechts gedeeltelijk kan
worden uitgevoerd, ontvangt de consument hiervan uiterlijk 14 dagen
nadat hij de bestelling geplaatst heeft bericht. De consument heeft in dat
geval het recht om de overeenkomst zonder kosten te ontbinden en recht
op eventuele schadevergoeding.
4. Levering alleen op werkdagen (dinsdag – vrijdag)
5. In geval van ontbinding conform het vorige lid zal de ondernemer het
bedrag dat de consument betaald heeft zo spoedig mogelijk, doch
uiterlijk binnen 14 dagen na ontbinding, terugbetalen.
6. De verzendkosten van kleine (platte) bestellingen die door de brievenbus
passen (brievenbuspost) bedragen € 4,25. Grotere bestellingen vallen
onder pakketpost tot 10 kg, de verzendkosten zijn dan: € 7,25. Voor
verzendingen buiten Nederland en binnen Europa gelden aangepaste
verzendkosten.

12 Bestellen, betalen en levering van onze producten

Betalen met Ideal doe je in een paar stappen:
• Je plaatst een bestelling van een of meerdere producten Als plaats van
levering geldt het adres dat de consument aan het bedrijf kenbaar heeft gemaakt.
• Kies vervolgens iDEAL als betaalmethode
• Selecteer de bank waar je jouw bankzaken al online regelt
• Je komt direct in het bekende internetbankierprogramma van je bank
• Alle betaalgegevens van je aankoop zijn al ingevuld
• Op de voor jouw bekende manier keur je de betaling goed
• Je ontvangt een betaalbevestiging van je bank
• Je keert terug naar de webwinkel Anita’sChoice, de bestelling én betaling
zijn geslaagd
Zodra het bedrag is ontvangen, wordt je bestelling binnen enkele dagen aan
postvervoerder DHL of PostNL aangeboden ter verzending. Je krijgt een bericht
zodra je bestelling verstuurd is. Je krijgt een bericht als de levering langer
duurt dan je van ons gewend bent, met hierbij vermeld de verwachte levertijd.
Na verzending van je bestelling hebben wij geen verdere invloed meer op de
bezorging ervan en zijn wij geheel afhankelijk van de leveringen en diensten
van de postvervoerder.
Let op: kies je voor brievenbuspost dan zijn wij niet aansprakelijk voor verlies
en of schade tijdens verzending van je order door DHL of PostNL.
Brievenbuspost is NIET traceerbaar.
meer zekerheid, snellere levering en een track en trace code kies dan voor Pakketpost
Bij Pakketpost is je bestelling verzekerd tegen verlies en/of schade tijdens
verzending van je order door DHL of PostNL.
Pakketpost wordt over het algemeen binnen 1 a 2 werkdagen aan je
geleverd. Kun je het niet in ontvangst nemen, dan wordt je pakket hierna naar
een afhaallocatie gebracht. Hiervan krijg je bericht.
Je bent zelf verantwoordelijk voor het ophalen/in ontvangst nemen van je
pakket. Mocht je pakket bij ons retour komen omdat je het niet hebt kunnen
aannemen, dan is er de mogelijkheid om het, tegen betaling van de
verzendkosten, opnieuw door ons te laten versturen.
Je kunt de bestelling ook komen ophalen in onze shop in Kudelstaart (Aalsmeer), wel dient u
contant of vooraf te betalen. Een bestelling kan alleen opgehaald worden nadat
hiervoor een afspraak is gemaakt en door Anita’sChoice is bevestigd per e-mail.
Je ontvangt een e-mail als je bestelling klaar staat.

13 Klachtenregeling

• Klachten over de uitvoering van de overeenkomst moeten binnen
bekwame tijd, volledig en duidelijk omschreven worden ingediend bij de
ondernemer, nadat de consument de gebreken heeft geconstateerd.
• Bij de ondernemer ingediende klachten worden binnen een termijn van
14 dagen gerekend vanaf de datum van ontvangst beantwoord. Als een
klacht een voorzienbaar langere verwerkingstijd vraagt, wordt door de
ondernemer binnen de termijn van 14 dagen geantwoord met een bericht
van ontvangst en een indicatie wanneer de consument een meer
uitvoerig antwoord kan verwachten..

14 Geschillen

1. Op overeenkomsten tussen de ondernemer en de consument waarop
deze algemene voorwaarden betrekking hebben, is uitsluitend
Nederlands recht van toepassing.

15 Privacyverklaring

Anita’sChoice.nl verklaart hierbij nadrukkelijk dat alle door jouw verstrekte
adresinformatie en persoonsgegevens uitsluitend zullen worden gebruikt ten
behoeve van haar eigen administratie en informatieverstrekking.
Persoonsgegevens worden niet doorverkocht en niet ter beschikking gesteld
aan derden.

16 Contact

Heb je vragen naar aanleiding van wat je op onze site gezien of gelezen hebt,
aarzel dan niet en stuur een e-mail naar info@anitaschoice.nl
© 2022 Anita’sChoice
Alles op deze website is auteursrechtelijk beschermd. Zonder toestemming is
het kopiëren van teksten, foto`s, artikelen of andere items op deze website
verboden. Anita’sChoice behoudt zich het recht de algemene voorwaarden
tussentijds aan te passen.